Informacja o projekcie

Projekt: Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb

Realizatorem  projektu jest konsorcjum w składzie Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (lider projektu) i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

Operacja współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie operacji nr 00001-6520.3-OR1100001/19 w ramach działania 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Okres realizacji operacji: 2020-2023.

 

Wspólny projekt w celu innowacyjnego zagospodarowania małocennych gatunków ryb

Projekt znaku: A. Wołos; Wykonanie: H. Chmielewski