Cele projektu

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów.

W ramach operacji planowane jest opracowanie modelu zasad eksploatacji i zagospodarowania ryb określanych mianem „małocenne” (najczęściej małych sortymentów ryb karpiowatych) na innowacyjne pilotażowe produkty rybne wraz z testowaniem rozwiązań w podmiotach sektora rybackiego.

Wzrost zagospodarowania małych sortymentów ryb karpiowatych powinien skutkować zmniejszeniem negatywnego oddziaływania rybactwa na środowisko śródlądowe poprzez regulację populacji nadmiernie rozwijających się ryb, usuwanie wraz z ich odłowem pierwiastków biogennych oraz zmniejszenie presji rybackiej na gatunki cenne pod względem ekologicznym. Wpłynie to również na poprawę efektywności ekonomicznej podmiotów rybackich wynikającej z wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów, wzrostu wydajności pracy oraz wzrostu wykorzystanie zasobów gospodarstw rybackich.

Cel operacji zostanie osiągnięty przez podjęcie szeregu różnych działań i prac podmiotów naukowych we współpracy z gospodarstwami rybackimi, m.in. analiz gospodarczych, ekonomicznych, technologicznych, przechowalniczych, chemicznych i mechanizacyjnych, które pozwolą na opracowanie techniczno-technologicznych warunków wytwarzania produktów rybnych z ryb małocennych, oraz określą jakość i bezpieczeństwo tych produktów, a także ekonomiczną efektywność ich produkcji.

Kolejnym etapem działania będzie przygotowanie procesu brandingowego produktów z ryb małocennych, w tym: zaprojektowanie logo, identyfikacja wizualna produktów, projektowanie opakowań, wzornictwo wraz propozycja marketingu produktów końcowych. Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu będą zebrane i opracowane w monografii naukowej, a także wydane w formie publikacji popularnonaukowej w wersji książkowej i elektronicznej. Planowana tematyka monografii i publikacji będzie miała wyraźny charakter implementacyjny oraz będzie poruszała problematykę rybactwa w trzech płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej i ekologicznej.